Trajectplan

De dienstverlening van SPOOR 3 bestaat uit een Trajectplan:

Het Trajectplan van SPOOR 3:

 • volgt de arbeidsongeschikte medewerker gedurende 104 weken
 • biedt juridische ondersteuning bij een loonsanctie
 • biedt na 104 weken verzuim, gedurende 10 jaar ondersteuning bij de uitvoering van het WGA eigenrisicodragerschap.

Het verzuim binnen uw organisatie wordt overzichtelijk geregistreerd via ons digitale systeem: Dossier Manager. Alle coördinatie en verzuimbegeleiding gaat via een vast contactpersoon, uw eigen casemanager. Het SPOOR 3 team van dienstverleners zorgt voor korte lijnen en heldere communicatie. De bedrijfsarts komt, indien gewenst, bij u op uw bedrijfslocatie, houdt telefonisch spreekuur en is voor de werkgever en werknemer beschikbaar voor overleg. Onze re-integratieconsulenten bieden persoonlijke ondersteuning bij arbeidsre-integratie binnen en buiten uw eigen organisatie.
Indien er sprake is van een arbeidsconflict biedt SPOOR 3 ondersteuning door een mediator of advocate.

U betaalt een vast aansluittarief voor het SPOOR 3 Trajectplan.
✓ Wordt standaard uitgevoerd (in het abonnement inbegrepen)
x  Wordt apart gefactureerd op (op basis van losse verrichtingen)

 

DIENSTVERLENING SPOOR 3 TRAJECTPLAN Conform de wettelijke eisen van het basiscontract

Activiteiten 0-104 weken

Online Verzuimportal Dossier Manager

Aangesloten bij een vast team van bedrijfsartsen en Arbo deskundigen

Ondersteuning door Operationeel manager bij de inzet van interventies of de eerste vragen bij verzuim

Registratie verzuim- / hersteld meldingen

Op verzoek: doormelden aan Verzuim- en WGA ERD verzekeraar

Vaste WIA Casemanager

Signaleren 3e ziekmelding binnen 12 maanden/ frequent verzuim

Signaleren samengesteld verzuim binnen 28 dagen

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter

Verzorgen van de inzet van tolkdiensten bij een spreekuur (exclusief kosten tolkdienst)

Spreekuur bedrijfsarts (eventueel op locatie opdrachtgever)

x

Spreekuur d.m.v. Video consult

x

Het geven van advies over:

 • Verkorting verzuimduur en inzet interventies
 • Re-integratie in ander werk bij een andere werkgever of in dienst houden van de werknemer in aangepaste functie
 • Opleggen van maatregel aan de werknemer indien hij niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie

x

Coördinatie van de betrokken professionals bij het verzuimproces

Adviseren op basis van de RI&E over de inzet van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Registratie bedrijfsongevallen

Melding beroepsziekten door bedrijfsarts aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (anoniem en na toestemming van werknemer)

Signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na toestemming werknemer)

Signaleren vangnet

Verzuimstatistieken en management informatie

Signaleren van de mogelijkheid voor een vervroegde IVA aanvraag

Advies en ondersteuning door WIA Casemanager bij aanvraag deskundigen oordeel UWV exclusief kosten UWV

x

104 weken + 1 jaar loondoorbetalingverplichting

Ondersteuning bij beroep en bezwaar procedure in geval van loondoorbetalingverplichting

x

Ondersteuning bij bekortingverzoek aan UWV in geval van loondoorbetalingverplichting

x

Activiteiten na 104 weken

Ondersteuning werkgever en werknemer bij WIA aanvraag

Vaste WGA Casemanager

Opstellen WGA probleem analyse:

 • Advies over consequenties WGA instroom
 • Beoordeling van de actuele situatie en belastbaarheid in relatie tot werkhervatting en het opstellen van een prognose (re-integratie)

x

 Opstellen werkhervattingsplan:

 • Gesprek Casemanager, werkgever en WGA gerechtigde
 • Rapportage met afspraken en plan van aanpak om tot maximale benutting van de restverdiencapaciteit te komen

x

Evaluatie, eventueel bijstellen en administreren van stappen in het re-integratie dossier door WGA Casemanager

x

Controleren en signaleren van de mogelijkheid tot het voeren van bezwaar en beroep bij onderstaande zaken op juistheid en toerekenbaarheid:

 • WGA beslissing en eerste beschikking
 • WIA beschikking
 • Declaraties door derden
 • Herbeoordelingen

x

Ondersteuning door jurist of advocaat bij beëindiging dienstverband

x

Coördineren inzet, interventies en bemiddeling cofinanciering van betrokken derden

Beheer, administratie van WGA dossiers voor (ex) medewerkers

Administratieve verwerking van WGA dossiers richting UWV en verzekeraar

Registratie ingangsdatum loongerelateerde uitkering / loonaanvullinguitkering / vervolguitkering WGA gerechtigde

Ondersteuning bij de overdracht van het re-integratiedossier aan het UWV bij het einde WGA ERD

 

Op onze dienstverlening is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening van Spoor 3 van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden van Dienstverlening staan vermeld op deze website; www.spoor3.com.
Tevens zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58089969.
U blijft als werkgever echter wel eindverantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte werknemers. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor alle taken die uit de Wet verbetering Poortwachter voortvloeien. Ook bent u verantwoordelijk voor ziek- en (deel) herstelmeldingen bij zowel Dossiermanager als (voor zover van toepassing) bij verzuimverzekeraars
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Versie maart 2019