Trajectplan

De dienstverlening van SPOOR 3 bestaat uit een Trajectplan:

Dit Trajectplan :

  • volgt de arbeidsongeschikte medewerker gedurende 104 weken
  • biedt juridische ondersteuning bij een loonsanctie
  • biedt na 104 weken verzuim, gedurende 10 jaar ondersteuning bij de uitvoering van het WGA eigenrisicodragerschap.

Het verzuim binnen uw organisatie wordt overzichtelijk geregistreerd via ons digitale systeem : Dossier Manager. Alle coördinatie en verzuimbegeleiding gaat via een vast contactpersoon, uw eigen casemanager. Het SPOOR 3 team van dienstverleners zorgt voor korte lijnen en heldere communicatie. De bedrijfsarts komt, indien gewenst, bij u op uw bedrijfslocatie, houdt telefonisch spreekuur en is voor de werkgever en werknemer beschikbaar voor overleg. Onze re-integratieconsulenten bieden persoonlijke ondersteuning bij arbeidsre-integratie binnen en buiten uw eigen organisatie.
Indien er sprake is van een arbeidsconflict biedt SPOOR 3 ondersteuning door een mediator of advocate.

 

Activiteiten 0-104 weken
Trajectplan
1
Online Verzuimapplicatie Dossier Manager

2
Registratie verzuim-/hersteld meldingen

3
Beoordeling binnen 48 uur verzuimmelding advies over de juiste vorm van verlof en verzuimbegeleiding

4
Doormelden aan Verzuim-, WGA gat-, WIA excl en WGA ERD verzekeraar

5
Vaste WIA Case manager

6
Signaleren 3e ziekmelding binnen 1 jaar

7
Signaleren samengesteld verzuim binnen 28 dagen

8
Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter

9
Het geven van advies over:
1. Verkorting verzuimduur en inzet interventies
2. Re integratie in ander werk bij een andere werkgever of in dienst houden van de werknemer in aangepaste functie
3. Opleggen van maatregel aan de werknemer indien hij niet of onvoldoende meewerkt aan re integratie

nacalculatie
10
Registratie bedrijfsongevallen

11
Melding beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (anoniem en na toestemming van werknemer)

12
Signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na toestemming werknemer

13
Signaleren vangnet

14
Registratie bedrijfsongevallen

15
Verzuimstatistieken en management informatie

16 Advies en ondersteuning bij vervroegde IVA aanvraag
nacalculatie
17
Advies en ondersteuning door WIA Casemanager bij aanvraag deskundig oordeel UWV exclusief kosten UWV
nacalculatie
18
Actueel oordeel exclusief spreekuur bedrijfsarts
€ 175,-
104 weken + 1 jaar loondoorbetalingsverplichting

19
Ondersteuning bij beroep en bezwaar procedure in geval van loondoorbetalingverplichting
nacalculatie
20
Ondersteuning bij bekortingverzoek aan UWV in geval van loondoorbetalingverplichting
Nacalculatie
Activiteiten 104 weken >

21
Ondersteuning werkgever en werknemer bij WIA aanvraag

22
Vaste WGA Case manager

23
Controle op WGA beschikkingen coördineren interventies, dossiers bespreken. Wet Verbetering Poortwachter. Vragen/acties, verzuimgesprekken
nacalculatie
24
Opstellen WGA probleem analyse:
1. Juridisch advies door advocaat over consequenties WGA instroom
2. Beoordeling van de actuele situatie en belastbaarheid in relatie tot werkhervatting en het opstellen van een prognose (re integratie)

€ 995,-
25
Opstellen WGA probleem analyse:
1. Gesprek Casemanager , werkgever en WGA gerechtigde
2. Rapportage met afspraken en plan van aanpak om tot maximale benutting van de restverdiencapaciteit te komen

€ 500,-
26
Evaluatie, eventueel bijstellen en administreren van stappen in het re integratie dossier door WGA Casemanager
Nacalculatie
27
Controleren en signaleren van de mogelijkheid tot het voeren van bezwaar en beroep bij onderstaande zaken op juistheid en toerekenbaarheid:
1. WGA beslissing en eerste beschikking
2. WIA beschikking
3. Declaraties door derden
4. Herbeoordelingen

Nacalculatie
28
Ondersteuning door jurist of advocaat bij beëindiging dienstverband
Nacalculatie
29
Coördineren inzet, interventies en bemiddeling cofinanciering door betrokken derden

30
Beheer, begeleiding van WGA dossiers voor (ex) medewerkers

31
Administratieve verwerking van WGA dossiers richting UWV en verzekeraar

32
Registratie ingangsdatum loongerelateerde uitkering/loonaanvullinguitkering/vervolguitkering WGA gerechtigde

33
Ondersteuning bij de overdracht van het re integratiedossier aan het UWV bij het einde WGA ERD

TARIEVEN
34 Analyse en rapportage verzuimcijfers € 250,00
35 Aanstellingskeuring Offerte
36 Bedrijfsarts € 175,00
37 Arts gemachtigde/medisch juridisch adviseur € 205,00
38 Arbeidsdeskundige € 140,00 Per uur
39 Casemanager € 125,00 Per uur
40 Beheer verzuimsoftware € 65,00 Per uur
41 Re integratieverslag en WIA aanvraag mede opstellen door Casemanager € 287,60
42 Mediation Offerte
43 Vertrouwenspersoon Offerte
44 Training voor managers Offerte
45 Reistijd deskundige 50% van het uurtarief
46 Jurist € 160,00 Per uur

√ = de prijs van de uitvoering is inbegrepen in het Traject plan

Nacalculatie = de prijs van de uitvoering is niet in het Trajectplan inbegrepen maar wordt achteraf
gefactureerd

Alle bedragen zijn excl. BTW (mits BTW belast)

Op deze overeenkomst, alsmede op de in deze overeenkomst genoemde bijlagen, is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening van SPOOR 3 van toepassing. Deze zijn als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Tevens staan de voorwaarden vermeld op www.spoor3.com.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58089969. Van deze Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle taken die uit de wet voortvloeien. Opdrachtnemer staat opdrachtgever bij in haar beslissingen omtrent deze verplichtingen en zal opdrachtgever daarbij actief begeleiden, maar kan nimmer voor de gevolgen van bepaalde beslissingen van opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Versie 1 oktober 2013